Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ծ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՊԱՀԵՍՏԻՑ ԵՒ ԶՐԿՈՂՈՒԹԵԱՆՑ, ՅԱՓՇՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՎՆԱՍԵԼՈՅ ԻՆՉ ԶԸՆԿԵՐԻՆ ԵՒ ԳՏԱՆԵԼՈՅ ԶԿՈՐՈՒՍՏ ԻՆՉ:

50. Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսիեւ ասէ` անձն ոք եթէ մեղիցէ եւ արհամարհելովարհամարհիցէ զպատուիրանս Տեառն եւ ստիցէ ընկերիիւրում` եթէ' յաւանդի, եթէ' ի զրկողութեան, եթէ'յափշտակութեան, եւ եթէ վնասիցէ ինչ ընկերի իւրում, եւ եթէ եգիտ կորուստ ինչ եւ ժխտիցէ ի վերայ նորա, եւերդնուցու սուտ վասն միոյ իրիք յամենայնէ զոր եւառնիցէ մարդ առ ի մեղանչելոյ նորա նոքօք: Եւ եղիցիյորժամ մեղանչիցէ եւ յանցանիցէ, հատուսցէզյափշտակութիւնն զոր յափշտակեաց եւ զվնասն զորվնասեաց, կամ զաւանդն որ աւանդեցաւ նմա, կամզկորուստն զոր եգիտ, յամենայն իրաց զոր երդուաւսուտ, տուգանեսցի զգլուխն եւ զհինգերորդ մասնյաւելցէ ինոյն: Եւ ոյր իցէ` հատուսցէ նմին յաւուրյորում յանդիմանեսցի:

«Աստուածախօսութիւնսդատաստանի հաստատուն եւ յեկեղեցի կացցէ, քանզինոյն իսկ է Տէրն: Բայց խոյին քաւութեամբն եցոյց եթէ`որք միանգամ իրք դատաստանի են եւ տուգանին, պէ'տք ենեւ ապաշխարութեան: Եւ քանզի կանոնք եւ դատաստանքայնու բաժանին ի միմեանց, զի զծածուկ եղեալյանցանս` որոց եւ պէտք իցեն տուգանի` հրամայէ առնելողորմութիւնս. իսկ դատաստան` թէեւ տուգանէ, ոչբառնայ զապաշխարութիւն: Սակայն ներմամբ եւ փորձիւլիցի իմաստնոց, յաղագս որոյ յամենայն իրսդատաստանի զապաշխարութիւնն ի կանոնսն թողաքե: