Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ը.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՏԵԼՈՒԹԵԱՆ ԱՌՆ ԵՒ ԿՆՈՋ:

8. «Յորժամ դիւական ախտիւզմիմեանս այր եւ կին ատիցեն առանց պատճ առիշնութեան, եթէ նախ քան զամուսնութիւնն իցէ սկիզբնախտիցն եւ յառնէն իցէ, եւ ոչ կամիցի յարմարիլ ընդնմա, սահմանք բաժանման այսահարացն լիցի: Զկնիբազում խրատու եւ յանդիմանութեան քակտիցին, եւ ըստկանոնաց դատաստանի այրն ոչ իխշէ առնուլ կին, եւկինն լիցի առն տանելով զիւրն բաժին եւ յերից զմինյառնէն իբր զի անարգեաց զպսակ նորա: Նոյն դատաստանկացցէ թէ ի կնոջէն իցէ եւ ոչ իշխէ առն լինել, բայցեթէ խղճ ացեալք միմեանց հրամայիցեն: Բայց հրամանաւեպիսկոպոսին լիցի միմեանց ներելն, յորժամ ի դէպ եւհաճ ոյ Տեառն կարծիցէ զներելն: Այսպէս յամենայնսնլիցի ի կամաց առաջնորդին միմեանց հրաման տալն, զիառաջնորդքն եւ ոչ նոքա միմեանց իշխեն: Իսկ տուգանքեւ ապաշխարութիւն ցուցեալ է ի կանոնաց: Իսկ եթէզկնի ամուսնութեան եւ որդիս ծնանելոյ ախտն իցէ, ըստվերագոյն սահմանին խրատուք եւ յանդիմանութեամբբազում մեկնիլն լիցի, եւ զկէս ընչից առնն կնոջնտայցեն, իբր զի միացեալք էին. եւ ո'չ իշխէ, բայց եթէըստ հրամանի կնոջն, առնուլ կին: Եւ եթէ ըստ իւրոցկամացն այլում ակն եդեալ իցէ եւ առնուցու, կանոնքզայդոցիկ ցուցին զդատաստան եւ զտուգանս եւզապաշխարութիւն: Իսկ եթէ ի կնոջէն իցէ մեկնիլնանպատճ առ, յերիցն զմասն մի յիւրոց ընչիցն առննթողցէ, եւ մի' լիցի առն այլում` բայց եթէ ի հրամանէառննե: