Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԸ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԹԷ ՅԱՍԱՑԵԼՈՑ ԿԵՆԴԱՆԵԱՑԴ ՄԵՌԱՒ ՈՔ ԿԱՄ ՎՆԱՍԵՑԱՒ, ԵՒ ՁԻ ՏԱՐԵԱԼ ՍՊԱՆ ԿԱՄ ՎՆԱՍԵԱՑ ՅԻՒՐՈՑՆ ԿԱՄ Ի ՀՈՐ, ԿԱՄ Ի ՋՐՀՈՐ:

38. «Եթէ ծառայ կամ աղախին, կամ որդի, կամ դուստր, կամ կին, կամ այլ ոք յիւրոցնսպանաւ կամ վնասեցաւ, թէ անգիտանալով կամզգուշացոյց - անպարտ լիցի ի դատաստանէ: Իսկ եթէիւրքն բողոքիցեն եւ նա ոչ եբարձ կամ ոչ զգուշացոյց, դատաստան լիցի ի վարդապետաց զապաշխարութիւննսահմանել զկամաւորի եւ զակամայի: Եւ այդ այդոցիկիրաւունք կարծինե: