Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԺԴ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՔՍՈՐԵԼՈՑ ԹԱԳԱՒՈՐԻ ԵՒ ՈՐՔ ԸՆԴ ՆՈՎԱՒ:

114. «Թագաւորք կարգեալքյԱստուծոյ, որպէս Իսրայէլին, յԱստուծոյ բարձցին եւկամ աքսորեսցին, իսկ ի մարդկանէ կացեալք ի նոցունցաքսորեսցին: Եթէ իշխանք թագաւորեցուսցեն եւ ոչ ըստարժանւոյն վարէ զթագաւորութիւնն, ի նոցունցկարգողացն աքսորեսցի. այլ որդւոց նոցա ոչ է իրաւացիփոխել: Իսկ թագաւորութիւն սեպհական լիցի ի հօրէանկեալ առ որդի: Իսկ զիշխանս, զոր կարգէ թագաւորն, ինմանէն եւ աքսորեսցին եւ կամ խրատեսցին: Իսկզթագաւոր խրատել, եթէ այնպէս հարկ լիցի պահելզխաղաղութիւն, կամօք լիցի ա'յլ թագաւորի եւհայրապետի եւ հաւասարութեամբ ամենեցուն: Իսկ եթէիշխանք եւ ազատք ինքեանց կացուցանեն իշխան, ինոցունց միաբանութենէ աքսորեսցի եւ խրատեսցի: Այլզթագաւորի կարգեալ իշխան թագաւորն աքսորեսցէ եւխրատեսցէ: Այլ իշխանաց իշխան - զիշխան խրատել եւ կամաքսորել եւ զազատ. թէ ի նոցունց կարգեալ իցէ -նոցունց միաբանութեամբ արասցէ, եւ թէ ի թագաւորէթագաւորին կամօք արասցէ: Իսկ ազատք զզինուորս ոչիշխեն խրատել, այլ հանել յինքեանց. այլ խրատելիշխանաց լիցի: Նմանապէս զինուորք զշինականս ոչկարեն աքսորել եւ ոչ խրատել, այլ աքսորել` ազատք եւխրատել` իշխանք: Զայդ ըստ այդմ կարգի իրաւացի գիտեմդատաստան ի տունս թագաւորացե: