Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԻԴ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՐԲԵՑՈՂՈՒԹԵԱՆ:

124. «Եւ զարբեցութեան սահմանբազումք անգիտանան յառաջնորդաց եւ ի սպասաւորացեկեղեցւոյ: Արդ` եթէ միայն ոչ ժայթքեն համարձակին իգործ եկեղեցւոյ: Արդ` դնելի է զսահման նոցա: Արբեցութիւն ըստ ստուգաբանութեան յագեցումն իսկ է, իսկ ժայթքելն եւ կամ ոչ` ի կազմուածէ բազում անգամպատահի մարմնոյն: Իսկ եթէ սահման արբեցութեանյագեցութիւն է, ապա եւ սահման ոչ արբենալոյանյագեցութիւն է: Դարձեալ` նշանակ արբեցութեանդեդեւումն մարմնոյ է եւ բանի: Արդ` որ ըստ այսմսահմանի կամ նշանի իցէ, ի բաց կալ արժանէյիւրաքանչիւր սպասաւորութենէ եւ լնուլզապաշխարութեան չափ, եւ ապա մատչիլ ի գործ շնորհին. իսկ եթէ անփոյթ արասցեն` ընդ դատաստանօքարբեցողացն ենե: