Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԸ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵԹԷ ԳՏԱՆԻՑԻ ՍՊԱՆԵԱԼ Ի ՍԱՀՄԱՆՍ ԴԱՇՏԱՑ:

68. Եւ եթէ գտանիցի վիրաւորյերկրի քում զոր Տէր Աստուած քո տացէ քեզ ժառանգել, անկեալ ի դաշտի, եւ ոչ գիտիցեն զայրն, որ խոցեացնզնա: Ելցէ ծերակոյտն քո եւ դատաւորքն քո եւչափեսցեն շուրջ զվիրաւորաւն զվայրս քաղաքացն. եւեղիցի քաղաք որ հուպ իցէ ի վիրաւորն առցէ ծերակոյտքաղաքին այնորիկ երինջ մի յարջառոց, այլօքն:

«Յայսմանէ յայտ է ո'չտուգանս լինել այդպիսի սպանման եւ ո'չ դատաստանարեան, այլ քաւութեան - պատարագաւ անդ եւ աստապաշխարութիւն: Այդոցիկ հետեւելի է դատաւորացորքան անյայտ է. իսկ յայտ եկեալն - տուգանքհաղորդիցն եւ արեան դատաստան սպանողինե: