Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԸ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՆԱՐԳՈՂԱՑ ԶԹԱԳԱՒՈՐՍ ԵՒ ԶԻՇԽԱՆՍ:

18. Եթէ ոք թշնամանեսցէզթագաւորս եւ զիշխանս անիրաւաբար, պատուհաս կրեսցէ- եթէ ժառանգաւոր է` լուծցի, եթէ ժողովրդական`որոշեսցի:

«Եւ զայս դատաստան դատելեպիսկոպոսաց եւ վարդապետաց է, զի պատկեր ենԱստուծոյ թագաւորք եւ իշխանք: Եթէ անարգողն իցէժառանգաւոր` իրաւացի է լուծանել, եւ զաշխարհական ոքորոշել մինչեւ զղջասցի: Եւ այդ հաստատի այժմե: