Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԵ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՆԱՍՆՈՑ ՎԱՃԱՌԱՑ:

55. «Եւ զչորքոտանիս վաճառեալ - երից վկայից առաջի հաստատիցէ զայսոսիկ, զիմի' գողօն իցէ, եւ մի' հնակազ, եւ մի' հնահազ եւգետակոյր, եւ մի' անգնալի գիշերի ի կամրջի, եւ մի'հարկանող ոտիւք: Յայսցանէ գտեալ ի բեռնակիրս, բայցի գողօնէից, մինչեւ յամ մի անդրէն դարձցի, կամ իգնոյն անկցի ըստ արժանւոյն, եւ կամ տեառննհաստատիցի: Իսկ գողօնն յամենայն ժամ դարձցի. եւ եթէյայտնեալ` առաջինն առցէ տէր, եւ զգինն ի վաճ առողէնառցէ որ գնեացն: Այլ արտաքոյ այլոց պատճ առանացմինչեւ յեօթն օր փորձի վճ իռ հատցի, եւ եթէ ոչդարձուսցէ հաստատեալ լիցի վաճ առն: Իսկ վաճ առողիննոյն կացցէ սահման ըստ արժանւոյն վաճ առել: Եւյայլսն զնոյն պահել ի վաճ առսն զսահման որպէս վաճառողին, նմանապէս եւ գնողինե: