Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԳ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՈՐԴՒՈՑ:

93. Որդիք որ ոչ հնազանդինծնողաց իւրեանց, որ ինչ եւ հասանէ յընչից իւրեանց, տացեն նոցա սիրով եւ նստուսցեն զնոսա ուրոյն, գուցէչարիք ինչ հանդիպեսցին: Եւ որ կանայս առնեն նոյնպէսարասցեն, զի այն է հաճ ոյ Աստուծոյ, քանզի Պաւղոսզայս այսպէս հրամայեաց:

«Թերեւս այն է որ ասէ` հարքսիրեցէք զորդիս ձեր, եւ այլն. եւ զայս ընտրելովներմամբ կամիե: