Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԵ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՅՍԱՀԱՐ ԿՆՈՋ:

75. Հարցումն: Եթէ ոք կինայսահարիցի յոյժ, որպէս զի երկաթս ագանիցի, եւ այրնորա ասիցէ` ոչ կարեմ ժուժկալ լինել եւ կամիցիառնուլ այլ կին, օրէ՞ն է թէ ո՞չ:

Պատասխանի: Շնութիւնմիջնորդի յիրսդ, եւ զի՞նչ պարտ եւ արժան է` ոչ գիտեմվասն այդորիկ:

«Ըստ ներման եւ զայս գրեցաքերբեմն զդատաստան. որպէս կա'մ է ընկալցին դատաւորքեւ անպարսաւ զմեզ թողցեն յայդմանէե: