Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԺԶ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵԹԷ ՉԱՐ ԿԱՄՕՔ ԵՒ ԿԱՄ ԸՆԴ ԽԱՂ ԽՐՏՈՒՍՑԷ ՈՔ ԶԵՐԻՎԱՐ ԵՒ ԱՆԿԵԱԼ Ի ՆՄԱՆԷ ՈՔ ՄԵՌՑԻ ԿԱՄ ԲԵԿՑԻ, ԵՒ ԵԹԷ ՅԱՅԼ ԻՆՉ ԿԵՆԴԱՆԵԱՑ, ԿԱՄ ՄԻԱՅՆ ԽՐՏՉԻՑԻ ԱՆՊԱՏՃԱՌ Ի ՏԵՍԱՆԵԼ ԶՈՔ:

116. «Եթէ կատարեալ ոք իցէ եւչար կամօք գործիցէ, եւ անկեալն մեռցի, արեանդատաստան լիցի եւ որպէս գրեալն է հատուսցի. իսկբեկեալն` բժշկութեանն եւ դարմանոյն տացի: Իսկզգայութեանցն վնասելոյ - որպէս եւ գրեալն է այնպէսհատուսցի. իսկ ոչ անբիծ բժշկեալն կէս զգայութեանցնհատուսցի: Ապա թէ ընդ խաղ իցէ, նոյն լիցի դատաստան, զի ոչ խաղալ այլ զարհուրել արժան էր, սակայններեսցի վասն սովորութեան աշխարհի` մինչ ի կէսնհատուցանել եւ կամ յերիցն մի լիցի: Սոյն օրինակ եւապաշխարութիւնն լիցի թէ ի դատաստան ոչ մտանէ: Իսկթէ մանուկ իցէ, տեսցի հասակն, որպէս յառաջագոյնգրեալն է, եւ այնպէս դատեսցի, միանգամայնչարակամութեամբն առնել եւ կամ ընդ խաղ: Եւ ամենայնճ շմարտութեամբ տեսցի կամայն եւ ակամայն. զիկատարեալ ակամայ է որոց զեղջ հետեւի, իսկկամաւորին` ուրախութիւն: Այլ թէ ըստ ինքեան զոքտեսեալ խրտչիցի եւ այնպէս վնասն լիցի մահու, թէթշնամեաց յայլազգեաց իցէ, զի բնութեամբ է նոցա իկորուստ մեր խնդալ, կէս արեան դատաստան լիցի. ապա թէքրիստոնեայ թշնամի իցէ` կիսոյ կէս, այլ ըստապաշխարութեանն` կէսն լիցի: Եւ բեկելոյն եւզգայութեանցն վնասելոյն այդոքիւք դատեսցին: Իսկ թէչիցէ թշնամի, սակայն յահուր շարժմամբ վնասիցէ, մի'լիցի անպարտ յաղագս այլոյ ժամանակի զգուշութեան. քննելով` սակաւ յամենայնի տուգանք լիցի: Ապա թէհամեստ շարժմամբ եւ ըստ կարգի գնացն իցէ, տուգանացդատաստան մի' լիցի, բայց ըստ իւրոյ խղճ ին եւ ըստկամաց. նմանապէս եւ ապաշխարութիւնն լիցիե: