Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԶ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԺԱՌԱՆԳԱՒՈՐԱՑ Ի ԿՌՈՒԻ ՀԱՐԿԱՆՈՂԱՑ:

16. Եթէ ոք ժառանգաւոր իկռուի զոք հարկանէ եւ ի միոջէ հարուածոյն մեռցի, լուծցի վասն յանդգնութեան իւրոյ. իսկ եթէժողովրդական ոք իցէ, որոշեսցի:

«Եւ այս կանոնական հրամանըստ օրինացն է. զի թէ ոչ մեռցի, այլ ի մահիճ ս դնիցի, եւ յառնիցէ եւ շրջիցի ի ցպոյ, անպարտ լիցի որ եհարն: Սահման եդ - զի թէ զկնի այնր մեռցի, սոյն եւ այս իմիոջէ հարուածոյ. ապա թէ ոչ մեռցի ի միոջէհարուածոյ, ո'չ լուծցի, այլ դատաստան լիցիյուղղութիւնն եւ յապաշխարութիւնն, եթէ ժառանգաւորեւ ե'թէ ժողովրդականե: