Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԲ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳԵՐԵԼՈՑ ԿԱՆԱՆՑ ԱՅԼԱԶԳԵԱՑ:

42. Եւ եթէ ելանիցես իպատերազմ ի վերայ թշնամեաց քոց, եւ մատնեսցէ զնոսաՏէր Աստուած քո ի ձեռս քո, եւ աւարեսցես զաւար նոցա: Եւ տեսանիցես յաւարին կին գեղեցիկ տեսլեամբ, եւցանկանայցես նմա եւ առցես զնա քեզ կնութեան: Եւտարցես զնա ի տուն քո, եւ գերծցես զգլուխ նորա, եւսրբեսցես զեղընգունս նորա, եւ հանցես զհանդերձգերութեան նորա, եւ նստցի ի տան քում եւ լացցէ զհայրեւ զմայր իւր զաւուրս ամսոյ միոյ, եւ ապա մտցես առնա եւ բնակեսցես ընդ նմա, եւ եղիցի քո կին: Եւ եղիցիթէ ոչ հաճ եսցիս ընդ նմա` արձակեսցես զնա ազատ. եւվաճ առելով մի' վաճ առեսցի ընդ արծաթոյ, եւ մի'անարգեսցես զնա քանզի լլկեցեր զնա:

«Եւ զայս ըստ օրինացնլրմամբ ընկալցին. թէ պատահի քրիստոնէի - նախ մկրտելեւ զօրինակ հնութեան բառնալ եւ ապա առնուլ կին ըստկարգի ամուսնութեան: Ո'չ եթէ յորժամ հաճ եսցի` ո'չարձակէ ազատ, այլ եւ ո'չ բնաւ արձակել առանց բանիպոռնկութեան իշխան է: ե