Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԱ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՄԼՈՒԹԵԱՆ ԿԱՆԱՆՑ:

81. Հարցումն: Եթէ ոք վասնամլութեան եթող զկին իւր եւ առնէ կին ծննդական եւապաշխարութիւն խնդրէ նովին կնաւն, զի՞նչ պարտէառնել:

Պատասխանի: Շնացող է:

«Գրեալ է քննութեամբ եւ այսդատաստան. այլ դատաւորաց լիցի զսրբոյս մեծարելզհրաման եւ կամ զդատելն զկանխաւ, եւ ազատ զմեզ իբամբասանաց թողուլ: Ներէ եւ Բարսեղ այսմ սուրբն: ե