Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԺԶ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՆՈՒԻՐԱՑ ՅԵԿԵՂԵՑԻ ՀՈՂ ԿԱՄ ՋՈՒՐ, ԿԱՄ ԱՅԳԻ, ԿԱՄ ԱՅԼ ԻՆՉ ԱՅՆՊԻՍԻ:

116. «Եւ եթէ պատահի աւերեկեղեցւոյն յոր նուէրն եղեւ, թէ' ի վանս թէ' ի գիւղ, եւ աշխարհականք բնակելով առցեն եւ կերիցեն, իշխանքլիցին նուիրողքն առնուլ եւ յայլ եկեղեցիս նուիրելթէ չիցէ կարծիս շինութեան: Ապա թէ իցէ, ինքեանքհոգեւորապէս մատակարիցեն մինչեւ շինեսցի եւ ապաանդրէն հաստատիցեն, այլ մի' առ իւրեանս կալցին, զիԱստուծոյ է յորմէ հետէ նուիրեալն եղեւ: Այլ թէպատահի զաւերեալ եկեղեցւոյ զժողովուրդ առնուլ այլեկեղեցի, յորժամ շինիցի - առանց ամենայնհակառակութեան անդէն հաստատիցէ եպիսկոպոսն: Ապա թէոք յայլոյ ժողովուրդ կամիցի շինել հակառակելով, մի'տացէ թոյլ եպիսկոպոսն. ապա թէ պահանջիցեն ըստպիտոյից, ըստ հրամանի եպիսկոպոսին լինիցիե: