Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԺԵ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՔՍՈՐԵԼՈՑ:

115. «Արդ եթէ արժանաւոր ոքաքսորանաց իցէ, որք միանգամ յեկեղեցական կարգէիցեն, ըստ իրաւանց այսպէս լիցի: Սարկաւագք եւքահանայք լուծցին յեպիսկոպոսէ, զի նա է ձեռնադրողնոցա, սարկաւագուհիք - ի սարկաւագաց. եւաշխարհականք եւ հաւատաւորք եւ կրօնաւորք եւ որքմիանգամ ի քահանայէ ձեռնադրին - ի քահանայէ. եպիսկոպոսունք - յիւրաքանչիւր ձեռնադրողաց. եւկաթողիկոս կա'մ ի կաթողիկոսէ եւ կա'մ յիւրոցձեռնադրողաց եպիսկոպոսաց. իսկ վարդապետ իվարդապետաց հրամանատուաց: Այլ վարդապետաց ոչ է ըստիրաւանց զքահանայս աքսորել առնլով զկարգն, բայցմիայն որոշել: Նաեւ զիւրաքանչիւր զդաս խրատել եւյանդիմանել եւ յուղղութիւն ածել իշխան լիցի, իսկաքսորել նոցունց իշխանօքն, այսինքն` ձեռնադրողօքնարասցէ, զի բանիւ իշխէ ամենեցունց: Այլ հայրապետքամենեցունց իշխեն, այլ ոչ ամենեքեան նմա, բայցձեռնադրողք նորաե: