Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ե. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՄԱՆԿԱՆՑ ԵԹԷ Ի ԽԱՂՍ ԶՄԻՄԵԱՆՍ ԽԵՂԻՑԵՆ, ԿԱՄ ԲԵԿԻՑԵՆ, ԿԱՄ ԽԼԻՑԵՆ Ի ԶԳԱՅՈՒԹԵԱՆՑ:

5. «Յորժամ մանկունք ի խաղսզմիմեանս վնասիցեն, թէ' պատահմամբ իցէ եւ թէ'ցասմամբ, այդոքիկ քննեալ լիցին. նմանապէս եւ իսպանութիւնս. եւ ամքն նման սպանութեանն. եւ իզգայութիւնս համեմատեալ տուգանքն լիցի եւզխափանածոյն եւ զբժշկութեանն տուգանեսցի: Զայդ ըստմանկանցն իրաւամբք տեսաք դատաստանե: