Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԺԵ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎՆԱՍՈՂԱՑ ԶԿԵՆԴԱՆԻՍ Ի ՀԱՆԵԼ ԶՆՈՍԱ Ի ՎՆԱՍԷ ԵՒ ԿԱՄ ՈՉ:

115. Եթէ ի կենդանեաց սրբոցկամ յանսրբոց մտեալ յանդաստան կամ յայգի, կամ յայլինչ այսպիսի, յօրան կամ ի խոտ դիզեալ, եւ տէր նորազչարեալ հարցէ եւ սպանցէ, դատաստան լիցի զեղեալվնասն վճ արմամբ հատուցանել. եւ նա զսպանեալկենդանին որ եհարն ըստ իրաւանց լիով հատուսցէ, զիպարտ էր ի վնասէն հանել, այլ ոչ սպանանել: Այլ իհարկանելն քննութիւն լիցի. եթէ խրատուցեալ անկաւեւ մեռաւ, զի ոչ զմեռանիլ կամէր, այլ զփախուցանել, այդոքիկ յակամայից լիցին - զկէսն հատուսցէ գնոյն. իհարուածսն տեսցին կամքն: Իսկ եթէ բժշկելի հարուածնիցէ, զխափանածոյն եւ զբժշկութեանն տուգանեսցի. այլեթէ անբժշկելի հարուածն իցէ, եթէ ոտից եւ ի սուրբկենդանեաց իցէ, զգինն լիով տացէ եւ նորա շաղիղնլիցի. եւ եթէ յանսրբոց` բովանդակ հատուսցի: Եթէկուրացուսցէ, կամ զատամն ընկենուցու կամ եղջիւր, կամ զկող բեկցէ, թէպէտեւ բժշկիցի, զգինն ընդ չորսբաժանեալ - մի մասն ընդ միոյ վնասու տացէ. եւ այդուտելեաց եւ անուտելեաց լիցի: Եւ եթէ զագի կտրիցէ, մի ի չորից մասանցն լիցի: Ապա թէ տեառն անասնոյնբազում անգամ ասացեալ իցէ վնասն եւ նա անփոյթարասցէ, տեսցին այդոքիկ եւ այնպէս դատեսցին: Իսկոտից կաղութիւն մնացեալ` մի ի չորիցն լիցի գնոյնտուգանքն: Այլ ընդ խաղ եւ վայրապար վնասողացնառաւելութեամբ լիցի տուգանքն ի բեկանելն եւ իհատուցանելն զգինն ի սպանանելնե: