Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԶ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՌԵՒԱՆԿԱՑ

96. Որ առեւանգս առնեն, կալցեն զկինն եւ անդրէն ցհայր իւր եւ ցմայր իւրտացեն, եւ տուգան տացեն փոխանակ անարգանացն - թէազատ է հազար եւ երկերիւր դրամ, եւ թէ շինական է վեցհարիւր: Եւ որք հրոս երթեալ իցեն եւ օգնականք սուտփեսային, առ այրն հարիւր դրամ տուգան տացեն. եւզհրոսին դրամն զկէսն յեկեղեցին տացեն եւ զկէսնկարօտելոց: Ապա թէ սուտ փեսայն ընդ աղջկաննպոռնկեցաւ առանց պսակ դնելոյ, յեկեղեցի տուգանկալցին հարիւր դրամ, զի զպսակն օրհնութեանանարգեաց եւ երեք ամ յապաշխարութեան կացցէ: Ապա թէերիցու ուրուք գաղտ պսակ իցէ եդեալ առանց հօր եւմօր աղջկանն, երէցն զքահանայութիւնն չիշխէ պաշտելեւ հարիւր դրամ տուգան կալցեն եւ կարօտելոցբաշխիցեն, եւ պսակն զոր եդ անվաւեր լիցի: Ապա թէ յետայսր խռովութեան եւ տուգանաց, դարձեալ իհաւանութիւն գան կամօք աղջկանն եւ ծնողացն, եւյառաջ պոռնկեալ են, պսակ մի' օրհնեսցի, այլ իբրեւերկակին ուռ տեառնագրեալ դիցեն ի գլուխ. ապա թէկուսանք կացեալ են, ըստ օրինին օրհնեսցի: Եթէ' ազատէ եւ եթէ' շինական` կանոն այդ կացցէ:

«Թէպէտ եւ այս եդեալ էդատաստան ըստ զանազանութեան, այլ աստ յոյժ լիովկարգեցաւ: Վասն որոյ յօժարեցաք եւ զայս եւս գրել, զիանտարակոյս լիցի դատաւորաց այդոցիկ պատահումն եւզտուգանսն ըստ ժամանակի եւ ըստ կարգի համեմատելովարասցեն: Եւ ուսցին այժմու եպիսկոպոսունք` զիտուգանք պոռնկի յաղքատս հրամայի. եւ այդոցիք եւայլոց զանազանութիւն է, զոր ինքեանց այժմու առնունդատաւորք, որք են եպիսկոպոսք, յորոց զարհուրիլ եւխորշիլ պարտ էր, զի յաղագս քաւելով զյանցանս լինիեւ մնան այժմ անքաւելիե: