Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Գ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՇԻՆԱԿԱՆԱՑ:

3. «Ազատ յԱրարչէն եղեւմարդկայինս բնութիւն, այլ ծառայել տերանց յաղագսպիտոյից եղեւ հողոյ եւ ջրոյ: Եւ զայս պատշաճ կարծեմդատաստան - զի թողեալ զտէրունիսն ազատ է ուր եւկամեսցի կալ: Ապա թէ այսմ ոչ ներէ ոք ի տերանցն եւբռնադատէ զգնացեալսն անդրէն դառնալ, զկնի մահուանհօրն ազատ են որդիք ծնեալք այլուր եւ ոչ անդե: