Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԶ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԶԿՈՅՍ ԽՕՍԵՑԵԱԼ ԽԱԲՈՂԱՑ:

36. Իսկ եթէ խաբիցէ ոք զկոյսխօսեցեալ եւ ննջեսցէ ընդ նմա, վարձանօք վարձեսցէզնա իւր կնութեան: Եթէ ոչ առնուցու յանձն հայրն տալզնա նմա, տուժեսցի արծաթ հօր նորա` որպէս` իցենվարձանք կուսից:

«Գիտելի է եւ զայս դատաստան, զի խաբեալ եւ հաւանեալ ոչ մեռանին թէպէտեւ խօսեալ, որպէս զայն որ բռնաբարիցէ զխօսեալ. այլ հրամայէվարձանօք վարձել, զի եւ ոչ հաւանութեամբ եւ խօսիւքծնողացն վարձելիք, այլ տուրք կամօք. եւ զոչ հաւանիլհօրն - վարձիլ որպէս օրէն է կուսից հօր հայցել. եւայս է տուժիլն: Իսկ ըստ կանոնի զնոյն հրամայէառնուլ կին ընդ որ հաճ եցաւն. ապա թէ ոչ հայր եւ կամմայր աղջկանն, եւ կամ նոյն կամիցի, ըստ վարձանին զորսովոր են առնուլ ծնողք կուսից` տուժիցի: Ապա թէերիտասարդն եւ կամ իւրքն ոչ կամին առնուլ` կրկինլիցի տոյժն. եւ տոյժն` ծնողացն, եւ ոչ է տերանցն ըստիրաւանցնե: