Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԴ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՄԱՐԴԱԳՈՂԱՑ:

24. Որ ոք գողասցի յորդւոցնԻսրայէլի եւ վաճ առիցէ զնա, եւ գտցի առ նմա, մահումեռցի:

«Իսկ մեզ փոխեալ լիցիայսպիսի լրմամբ: Եթէ քրիստոնեայ գողացեալզքրիստոնեայ վաճ առէ յայլազգիս եւ յայտ չար գործնգայցէ, յաղագս ապաշխարութեան հասանելոյ մի' մեռցիմահու, այլ ի բանտ արկեալ - երաշխաւորօք զառեալ գիննյղիցի եւ դարձուսցէ զվաճ առեալն: Ապա թէ չիցէ հնար, զգինն ի գողացելոյն տայցեն տեարս. եւ խրատեալ յաչսարձակիցեն, կամ նշան դիցի. անզղջից եղիցի խրատնե: