Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԸ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀԱՅՀՈՅՉԱՑ ԶԱՆՈՒՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ:

38. Եւ ել որդի կնոջԻսրայէլացւոց, եւ նա էր որդի առն Եգիպտացւոյ ի մէջորդւոցն Իսրայէլի. եւ կռուեցան ի բանակին որյԻսրայելացւոյ անտի էր եւ այր մի Իսրայէլացի: Եւանուանեալ որդի կնոջն Իսրայելացւոց զանունն անէծ. եւ ածին առ Մովսէս, եւ անուն մօր նորա Սաղամիթ, դուստր Դաբերայ յազգէ Դանայ: Եւ արկին զնա ի պահդատել զնա հրամանաւ Տեառն: Եւ խօսեցաւ Տէր ընդՄովսիսի եւ ասէ` հանէք զայրն որ անէծ արտաքոյբանակին, եւ դիցեն որք լուանն` զձեռնն իւրեանց իվերայ գլխոյ նորա եւ քարկոծեսցեն զնա ամենայնժողովուրդն: Եւ ընդ որդիսն Իսրայէլի խօսեսցիս եւասասցես ցնոսա` այր ոք որ անիծանէ զԱստուած` մեղսընկալցի. զի անուանեաց զանուն Տեառն` մահու մեռցի, քարընկէցութեամբ քարկոծեսցեն զնա ամենայնժողովուրդն. եթէ պանդուխտ իցէ եւ եթէ' բնակ, յանուանել նորա զանուն Տեառն սատակեսցի: Եւխօսեցաւ Մովսէս ընդ որդիսն Իսրայէլի, եւ հանինզայրն որ անէծն արտաքոյ բանակին եւ քարկոծ արարինզնա քարամբք ամենայն ժողովուրդն. եւ որդիքնԻսրայէլի արարին որպէս պատուիրեաց Տէր Մովսէսի:

«Իրաւացի է զդատասատանսզայս յեղափոխել այսպէս - եթէ ոք շարժեալ ի սատանայէզանունն Քրիստոսի հայհոյէ, կամ զխաչ կամ զեկեղեցի, կամ զքահանայ, ի կռիւն իւրեանց, կամ զմկրտութիւն, եթէ մին յայլազգեաց իցէ, որպէս եւ անդ պատահեաց, եթէքարկոծ առնել եւ եթէ այլով օրինակաւ սպանանելառժան է. ապա թէ քրիստոնեայք - մահու դատաստան լիցի, քննելով զպատահումննե: