Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԳ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀԵՐՁՈՒԱԾՈՂԱՑ ԶՏՂԱՅՍ:

33. Եթէ հեղձուցանէ ոք զտղայիբրեւ զխեղ, կամ ի շնութեան, կամաւ զայն արարեալ`փոխանակ ինքն մեռցի, զի որպէս ոչ է հնար ի վերկացուցանել, նոյնպէս եւ ոչ ապաշխարել:

«Եւ զի ըստ օրինացնակամայիցն եւ ոչ կամաւորացն եղեւ յապաստանիքաղաքսն ապրել, եւ զի ըստ օրինացն յաղագսհաւատացեալ Հրէիցն վարի, ուստի եւ յետոյ ե'ւ այդմտուաւ ապաշխարութիւն. եւ այդոցիկ կամաւորխոստովանողացն ապաշխարութիւն, իսկ անզեղջիցն`արեան դատաստանե: