Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԹ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀԱՐԱՆՑ ԱՆԴՐԱՆԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼՈՅ ԶՈՐԴԻՍ:

69. Եւ եթէ լինիցին առն երկուկանայք, մին ի նոցանէ սիրելի եւ միւսն ատելի, եւծնանիցին նմա որդիս սիրելին եւ ատելին, եւ լինիցինորդի անդրանիկ ատելւոյն. եւ եղիցի յաւուր յորումժառանգեցուցանիցէ որդւոց իւրոց զինչս իւր, մի'իշխեսցէ անդրանկացուցանել զորդի սիրելոյն` անտեսարարեալ զորդի ատելւոյն զանդրանիկ: Այլ զանդրանիկատելւոյն ծանիցէ տալ նմա կրկին յամենայնէ որ ինչգտանիցի նմա, զի նա է սկիզբն որդւոց նորա եւ նմա անկէ անդրանկութիւնն:

«Արդ` զայս դատաստան ի մէջայսպէս առցուք: Զի թէ ոչ է ունել քրիստոնէիցմիանգամայն երկուս կանայս, սակայն ի մի կնոջէ լինիորդիս, եւ թէ երկրորդ առցէ կին եւ յայնմանէ իցէորդի, մի' վասն սիրոյ կրսերին զնա անդրանկացուսցէ, եւ կամ աչառեալ կնոջն վերջնոյ` զնորայն որդի: Այլզսկիզբն պատուիցէ զորդւոց, ըստ որում եւ Տէրնպատուիրեաց տալ զառաջին ծնունդն եւ առաւել տալ իժառանգութեանց. բայց եթէ պատահի յաղագսանպիտանութեան չառնել արժանիե: