Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԹ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳՈՂՈՑ Ի ՓԱՅՏ ՀԱՆԵԼՈՅ:

109. «Այլ վասն գողոց ի փայտ հանելոյ էիր հարցեալ: Եթէ այլազգի իցէ եւ եթէ քրիստոնեայ եւ քրիստոնէի հրամայիցեն ի փայտ քարշել, եթէ հնար իցէ` խոյս տացեն ի տեղւոջէն. ապա թէ ոչ - կաշառով զերծցի: Իսկ եթէ այսոքիք ոչ օգնեսցեն, ապա զհրամայեալսն ի տերանցն հարկաւորաբար պարտ է կատարել, այլ ոչ առաւելութեամբ, որպէս հրամայէ Յովհաննէս զինուորացն թէ` մի' աւելի քան զհրամայեալսն ձեզ առնիցէք, քանզի Աստուած ի սիրտն հայի եւ մարդ յերեսս, որպէս հրամայեաց Տէր Սամուէլիե: