Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԲ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՐՔ ԸՆԴ ԱՅԼԱԶԳԻՍ ԽԱՌՆԱԿԻՆ ԽՆԱՄՈՒԹԵԱՄԲ:

72. Չէ մարթ որք յեկեղեցւոյմերոյ են ի պէսպէս եւ ի ցոփ հարսանիս այլազգեացմերձեցուցանել զուստերս եւ զդստերս իւրեանց, կինտալ նոցա կամ կին առնուլ ի նոցանէ:

«Դատաստան ըստ կամացկանոնաց այս լիցի այնպիսեացն - զի թէ ի հեթանոսայլազգիս տան եւ զրկին ի հաղորդութենէ, զրկեսցինտուողքն ի հաղորդութենէ իւրեանց, եւ եթէ իհերձուածողս, յոր մեք ոչ հաղորդիմք, զդատաստան խղճին ծնողքն որ ընդ նոսա ամուսնացուցին հատուսցենե: