Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԲ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ԵՒ ԱՅԼՈՑ ԱԿԱՄԱՅ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆՑ:

82. Հարցումն: Եթէ ոք իքահանայից սրբէ զանդաստան իւր կամ զպարտէզ եւ քարընկենու զորմովն եւ դիպի մարդոյ եւ մեռանի, զի՞նչպարտի առնել վասն կարգի քահանայութեան պաշտամանն: Եւ կամ թէ ումեք յաշխարհականաց նոյնպէս ակամայսպանութիւն դիպի, որպէ՞ս պարտ է տալ ապաշխարութիւն:

Պատասխանի: Սպանող է. ապաշխարեսցէ եւ զքահանայութիւնն մի' պաշտեսցէ:

«Նմանապէս եւ որ իվարդապետէ վասն խրատու հարեալ է եւ մեռեալ, ըստսովորութեան: Նմանապէս եւ հայր զորդի. եւ այլայսպիսի: Եւ այսպէս է. սաստիւ առաքեալ քահանայնզծառայսն զհետ փախուցեալ ծառային. այլ թէ յամբոխիմիջի ձիով ընդ կուռն հարկանէ եւ սպանանէ, իքահանայութիւն գալ ասէ եւ աստ լուծանէ - կամ' զի չէրքահանայ եւ կա'մ յամբոխէն եղեւ, ներէ: Նման այսմ եւզակամայ սպանութիւնն օրէնքն ուսուցանեն, որպէսոստչիլ տապարին, կամ այլ ինչ այսպիսի, զորյապաստանի ասէ անկանել ի քաղաքն եւ ապրել, որզերկրորդ մահուն ունի զտեղին: Է' կամաւ եւ դարձեալակամայ յորժամ նետ ոք ձգէ որսոյ եւ կամ գազանի, կամըստ այլոյ օրինակի, եւ պատահէ թշնամւոյ, յորոյվերայ խնդայ, խառն է յերկուցն: Յաղագս այնորիկ իդատաստանս թագաւորացն` ի սպանանել այլազգւոյզքրիստոնեայ ակամայ, իբր զկամաւորի եդաքզդատաստան, զի բնութեամբ է խնդալ նոցա ի կորստեանմերում: Եւ արդ` քանզի արժան է զակամայ սպանութիւնխոստովանեալ ըստ կանոնական ուղղել դատաստանի, եւ իձեռս անկեալ դատաւորացն` ճ շգրիտ դատել զկամայ եւզակամայ, եւ որ յերկուցն է, եւ այնպէս զտոյժսնուղղել: Այլ զկատարեալ կամայն եւ զակամայն իկանոնաց ուսցիս սրբոյն Բարսղիե: