Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԷ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԾԱՌԱՅԻՑ ԵՒ ԱՂԱԽՆԱՑ ՍՊԱՆԵԼՈՑ Ի ՏԵՐԱՆՑ:

27. Եթէ ոք հարկանէ զծառայիւր կամ զաղախին իւր գաւազանաւ եւ մեռցի ի ձեռանէնորա, դատաստանաւ վրէժխնդրութիւն լիցի ի տերանց:

«Տեառնն ասէ եւ դատաստան իգաւազանն եւ ի սուրն եւ յայլսն այսպիսիս, միանգամայն յապստամբութիւն նոցա եւ ի պատճ առլինելն: Եւ եթէ' այլազգիք իցեն եւ եթէ'քրրիստոնեայք, ըստ այնմ գինք արեանն տուգանիցինե:

Բայց եթէ մի օր կամ երկուսկեցցէ, մի' խնդրիցի վրէժն, զի գինք արծաթոյ իւրոյ են:

«Ապաշխարութիւն լիցիե: