Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԳ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՏԿԱՐԱՆՈՑԱՑ:

103. Ոմանք ի տկարանոցսիշխանութիւն առնեն եւ հարկս եւ կերակուրս եւըմպելիս պահանջեն բռնութեամբ, եւ զիւրեանցգործակալս ի վերայ գումարեն եւ կոռով եւպահակութեամբ նեղեն եւ զողորմելի եղբարսնչարչարեն անխղճ աբար, որում մանաւանդ առաւելդարման տանիլ պիտի եւ ամենայն քրիստոնէից պատելզամենայն վէրս նոցա:

«Արդ` եթէ ոք յայսմհետէյանդգնի զայսպիսի ինչ առնել ի տկարանոցս, անողորմդատաստանաւ դատեսցին այնոցիկ, որ առնենզողորմութիւնե: