Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԶ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՆՈՐԱՇԷՆ ՏԱՆՑ:

76. Եւ եթէ շինեսցես տուննորաշէն, արասցես պսակ շուրջ զտանեօքն եւ մի'սպանումն գործեսցես ի տան քում, զի մի' անկանիցի որանկանելոցն իցէ ի նմանէ:

«Կարծելի է թէ եւ զայսպատուիրան նման այնմ, որ զվիրաւոր գտեալ` պատարագօքհրամայէր քաւել եւ ոչ դատաստանաւ արիւն խնդրել, ոչտայ ի ձեռս դատաւորաց զպատահեալն: Եւ զի մի' այնմկարօտ իցեն, զգուշանալ ուսուցանէ. իսկ մեզապաշխարութիւն լիցիե: