Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԷ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԾԱՌԱՅԻՑ ՓԱԽՈՒՑԵԼՈՑ:

77. Մի' մատնեսցես զծառայտեառն իւրում որ յաւելուցու ի քեզ ի տեառնէ իւրմէ. ընդ քեզ բնակիցէ եւ ընդ քեզ զետեղեսցի յամենայնտեղւոջ ուր եւ հաճ ոյ իցէ նմա, եւ մի' նեղիցէք զնա:

«Ոչ միայն զայլազգեաց ասէ, այլ եւ զեբրայեցւոց` որ թէ յանդգնեալ ոչ կամի յեօթնամին թողուլ զնա, եւ յաղագս այնր փախիցէ, զոր ասէ`ընդ քեզ բնակեսցէ, եւ թէ այլուր հաճ ոյ իցէ` անդ, եւթէ այլ ազգ ինչ, - հաշտեցուցանել եւ ոչ վայրապար տալի ձեռս: Զայս եւ մեզ պահել իրաւացի դատաստան էե: