Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԹ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ ԱՄԲԱՍՏԱՆԵԼՈՑ:

29. Եպիսկոպոս ամբաստանեալառաջի հաւատարմաց ոմանց կամ հաւատացելոց, կարդալզնա հարկաւոր է եպիսկոպոսաց: Եթէ եկեալխոստովանեսցի, յանդիմանեալ զնա` սահմանեսցիպատուհասն: Ապա թէ կարգացեալ զնա` ոչ լուաւ, կոչեսցիերկրորդ անգամ յառաքելոց առ նա երկուցեպիսկոպոսաց. ապա թէ եւ այսպէս ոչ լուաւ, կոչեսցիերրորդ անգամն դարձեալ յերկուց եպիսկոպոսացառաքելոց առ նա: Ապա թէ եւ այնպէս արհամարհեալ ոչեկեսցէ ի ժողովն, վճ իռն հատցի այնպիսւոյն որ ինչարժանն թուեսցի, որպէս զի մի' շահել ինչ թուեսցի իփախուցելոյն:

«Այդ ճ շմարիտ իրաւունք ենամբաստանելոց առնել ըստ այդմ. իսկ վճ իռն այնպէսընտրին զի զպատճ առն ստուգագոյն գիտելով հատցիե: