Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՆԶԳԱՄ ՈՐԴՒՈՑ:

70. Եւ եթէ իցէ ուրուք որդիխեռ եւ անզգամ եւ ոչ լուիցէ ձայնի հօր եւ մօր իւրոյ, եւ խրատիցեն զնա եւ ոչ անսայցէ, կալցին զնա հայր եւմայր իւր եւ տարցին առ ծերակոյտ քաղաքին իւրեանց եւի դուռն տեղւոյն իւրեանց, եւ ասասցեն ցարս քաղաքինիւրեանց - որդիս մեր այս խեռ է եւ անզգամ եւ ոչ լսէձայնի մերում, հանգանակող է եւ արբշիռ: Եւքարկոծեսցեն զնա արք քաղաքի նորա քարամբք եւ մեռցի, եւ բարձջիք զչարն ի միջոյ ձերմէ. եւ լուեալ այլոցնզահի հարկանիցին:

«Զոյգ է այս դատաստան այնմոր զծնողսն հարկանէ զի անդ մահու մեռցի, զի զիւրնանարգէ զծնող եւ նովաւ զհասարակացն` Աստուած. եւաստ առանց միջնորդի միայն զԱստուած` լուծմամբպատուիրանին: Վասնորոյ անդ` մահու մեռցի, որ է երկումահ. եւ աստ պարզաբար մեռցի, որ է միայն առ Աստուածյանցանքն: Այլ որպէս անդ եդաւ իրաւամբք` ելանել իժառանգութենէ փոխանակ մահու, նոյն լիցի եւ աստե: