Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ղ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՅԼԱԶԳ ԽՕՍԵՑԵԱԼ ԿԱՆԱՆՑ:

Եթէ ումեք խօսեալ է կին, նախքան զմտանելն աղջկանն յեկեղեցին չար գործքյայտնեցան, իշխան է այրն առնել եւ չառնել. ապա թէյեկեղեցի մտեալ իցէ, մի' իշխեսցէ արձակել, եւ եթէարձակիցէ, այրի կոչեսցի եւ երեք ամ ապաշխարեսցէ:

«Եւ յայլում գլխի հրամայէզխօսեալն թողուլ վասն պոռնկութեան, եւ աստ յաղագսյեկեղեցի մտելոյն - ո'չ: Սակայն եթէ որդիս ծնեալ է, իշխան է թողուլ յաղագս պոռնկութեան, այլ աստ յաղագսպատուելոյ զեկեղեցի ասէ: Ապա ուրեմն ո'չ է պսակարտաքոյ եկեղեցւոյ եդեալն: Եւ զի ոչ է ի տան առնն, եւառաջի կայ զգաստանալն. ապա թէ ի նոյն իցէ վարքն`իշխան է այնուհետեւ թողուլե: