Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԹ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ՊՂԾՈՒԹԵԱՆ:

59. Քահանայ թէ ի պղծութեանգտանիցի եւ իրքն յայտնեսցին եւ խոստովան ոչ լինիցի, եւ յայտնապէս յանդիմանել ոք ոչ կարէ, ի կամս նորաթողցեն լինել եւ չլինել եւ յեպիսկոպոսին: Նոյնկանոն եւ սարկաւագաց է:

«Խրատէ եկեղեցականաց եւժողովրդականաց յինքեանս զայնպիսին թողուլ եւյեպիսկոպոսն, զի նոքա են դատաւորք քահանայից եւսարկաւագացե: