Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԴ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՊՏՂՈՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅՆ:

64. Որք զպտուղ եկեղեցւոյնկամին արտաքս քան զեկեղեցին առնուլ կամ տալ, եւ ոչկամօք եպիսկոպոսին կամ որ ձեռնադրեաց զայնպիսինյայնպիսի իրս, եւ կամօք նորա չառնիցէ եւ չգործէ, նզովեալ լիցի:

«Լուիցեն զլացողքզեկեղեցիս կա'մ յինքեանս եւ կա'մ յայլս տալ եւզարհուրեսցին: Եւ եթէ այսքանեաց նզովք է ո'րչափմիանգամայն յափշտակողաց զեկեղեցի միմեանց. եւ աստդատաստանաւ է նզովս, զի որ զեկեղեցւոյն օտարացոյցզպտուղ` օտարանալ եւ ինքն յեկեղեցւոյե: