Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ծ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՆԿԱՐԳԱՊԷՍ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆԱՑ:

50. Վասն այնոցիկ որ ի կարգինիցեն եւ ի կանոնին եւ յուխտի եկեղեցւոյ եւյագահութիւն եւ ի զօշաքաղութիւն անկանիցին, զարծաթիւր ի վարձու տացէ եւ տոկոսեօք պահանջիցէ եւմոռանայցէ զբարբառ աստուածեղէն գրոց որ ասէ եթէ -զարծաթ իւր ի վարձու նա ոչ տացէ, եւ մանաւանդ գայթ իգայթ ի պաշտամանն եւ թուլասիրտ յաղօթս, մեղկ եւթոյլ ի հաւատս, այնպիսումն ասէ գիր` վայ որոց թողեալիցէ զուսումն մանկութեան եւ մոռացեալ զուխտնաստուածեղէն: Կամ եղեւ մեծ ժողովոյս զայնպիսիսնմերժել ի կարգէն եւ կամ բարեսէր կամօք յուղղութիւնածել:

«Լուիցեն քահանայք զվճ իռկանոնական դատաստանիս եւ զարհուրեսցին, ապա թէ ոչ`վերջին եւ անաչառ դատաստանաւ դատելոց ենե: