Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԸ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՑ:

48. Նախնեացն սովորութիւնկացցէ յԵգիպտոս, զի Աղեքսանդրի եպիսկոպոսնամենեցուն իշխեսցէ, վասն զի եւ Հռովմայեպիսկոպոսին այս սովորութիւն է. սոյնպէս եւԱնտիոքացւոց, եւ յայլ իշխանութիւնս պատիւմեծութեան պահեսցի եկեղեցեաց: Եւ ամենեցուննմանապէս այն յա'յտ լիցի, զի թէ ոչ կամօքկաթողիկոսին լիցի եպիսկոպոս, զայնպիսին մեծ ժողովնորոշեաց զի մի' եւս իցէ եպիսկոպոս: Ապա թէ միաբանամենեցուն ընտրելով ճ շմարտութեամբ ըստ կարգինեկեղեցւոյ արժանի առնիցեն. եւ եթէ երկու ուրեք կամերեք ըստ անձին անզգամութեան կամ հակառակութեանընդդէմ լիցին, բազմացն ընտրութիւն հաստատեսցի: Վասն զի սովորութիւն կալաւ եւ կարգ նախնեացն զիԵրուսաղէմի եպիսկոպոսն պատուեսցի` ընկալցի պատիւ, զի մայրաքաղաքացն ըստ արժանի պատիւն իւր պահեսցի:

«Զոր յառաջ յիշատակեացզանուն կաթողիկոսի, աստ ցուցանէ ըստ նախնեացնսովորութեանց եւ ինքեանց կացցէ. եւ ըստ չորիցաւետարանչացն զայդոսիկ նշանակէ եւ յայլիշխանութիւնս նմանապէս, զի թէ իցեն առաքելականաթոռ եւ թէ չիցեն` հրամայէ կաթողիկոս լինել, եւ թէաթոռն Յովհաննու յԵփեսոսէ ի Բիւզանդիա փոխեցաւպատուոյ աղագաւ այլ ոչ կաթողիկոսութեան պատճ առաւ: Եւ որոշէ, որք կամօք կաթողիկոսին չձեռնադրին, յորոցյայտ է զի հրամանաւ նորա ձեռնադրին, թէ պատահին ոչյիւրմէ, այլ ի բազմացն ընտրութենէ, ամենայն ուրեք ճշմարիտ է, եւ ի ձեռնադրել կաթողիկոսե: