Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԹ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ ԵՒ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ, ՈՐ ԶԱՅԼՈՑ ՎԻՃԱԿ ԵՒ ԶԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ՅԱՓՇՏԱԿԵՆ:

49. Վասն բազում յուզիցն եւմեծամեծ ամբոխիցն որ լինին ի կողմանս կողմանս - որքեպիսկոպոսք լինին եւ զայլոյ վիճ ակ յափշտակելջանան, եւ որք երիցունք լինին եւ այլոյ քաղաքի եւժողովրդեան ցանկան յափշտակել, կա'մ եղեւ մեծժողովոյս զի զայնպիսիսն դադարեցուսցենյիւրաքանչիւր վիճ ակի: Ապա թէ բռնութեամբ կամկաշառօք զգործն զայն յանդգնեսցի գործել եւ ընդդէմեկեսցէ առաքելական կանոնին, կա'մ եղեւ մեծ ժողովոյսզի զայնպիսիսն ի բաց ընկեսցեն յաթոռոյն եւ ի կարգէքահանայութեան, եւ բնաւ իսկ ի բաց ընկեսցեն իպաշտամանէն, եւ այնուհետեւ եղիցի քեզ իբրեւ զմիյանզգամաց, զի որում տուեալն իցէ` տացի եւ յաւելցի, եւ որ ոչն գիտէ ունել եւ զոր ունին բարձցի ի նմանէն:

«Ոչինչ անյայտ է այսհոգեւոր կանոնական դատաստան, եւ բազմաց ըստ այսմմերժելի է այժմ եպիսկոպոսաց եւ քահանայիցե: