Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԹ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՒՐԿԱՑ, ԲՈՐՈՏԱՑ, ԿԱՂԱՑ, ԿՈՒՐԱՑ, ԽԼԻՑ, ՀԱՄԵՐՑ, ԱՄՈՒՍՆԱՆԱԼՈՅ ԵՒ ՈՉ:

89. «Եւ զայսոցիկ եդից այժմզդատաստան ամուսնանալ կամ ոչ: Ի կանոնաց յաղագսշնութեան ուսաք ուրկաց եթէ` ծնունդ նոցա նմանապէսուրուկ լինի. յաղագս այսորիկ արգելեցին, զի մի' ախտնտարածեսցի եւ ի ծնունդն: Արգելցին եւ բորոտք. զիթէպէտեւ ի բժշկաց ասի փոխիլ ախտից յորոց հոտ է, եւ իբորոտ ոչ լինի, զի ի յուրկոտս յաղագս վիրացն լինի, եւ անդ վէր ոչ է, սակայն կանոնք փոխելի զախտնցուցին: Եւ զի մի' ի ծնունդսն ախտն լիցի - արգելցին, զի եւ օրէնքն ո'չ միայն յամուսնանալոյ, այլ եւ իբանակէ եւս մերժէ: Եւ թէ ոք զօրինացն ասէ, սակայնըստ մարմնոյ խտրութիւն էր, որպէս եւ այժմ յաղագսասացելոյ պատճ առիդ:

Իսկ կաղ, թէ չիցէ բնաւինլուծեալ զի խափանումն իցէ կա'մ ամուսնութեան եւկա'մ արուեստի, կա'մ այլոց հարկաւորաց, ամուսնասցի. եւ այդ առնն. նմանապէս եւ կնոջն լիցի:

Իսկ կուրաց յերկոսին յաչսն -կինն մի' ամուսնասցի, զի ոչ մանկասնութիւն մարթ էլինել եւ ոչ այլ ինչ սպասաւորութիւն: Իսկ այրն թէժուժկալէ` բարւոք է. ապա թէ բաւական է զկին եւ զտունհոգալ թէ' ընչիւք նախնեաց եւ թէ' այլօք պատճ առօք, ներելի է յաղագս այլոյ վտանգի:

Իսկ կին խուլ` թէ ուշիմ իցէեւ ոք հաւանեսցի առնել, եղիցի նմանապէս եւ այր:

Իսկ համրն, թէ' այր, թէ' կին, ընդ անասունս համարեալ է. մի' լիցի ամուսնանալ:

Զայդոսիկ զդատումն ես ճշմարիտ կարծեմ: Եւ թէ այլ ոք ուղիղ ունելովտեսութիւն պարսաւանս այսմ դիցէ, անխռով եմխորհրդով. զի եւ ոչ միոյ դատաստանի վճ իռ հատանիլինել եւ կամ կանոնական հրամանաց, որոյ այսոսիկ ածիդատաստան, զնոյն դատաստանի ունել զօրութիւն, այլընդ մերոյն ընտրութեան եւ զկանոնացն երկրորդեցի: Զի թէ ընդդէմ մերն կարծիցի, զսրբոցն պատուեալ զբանի նոյն` ի նոցունց թողութիւն ինձ խնդրեսջիք. զի ոչայնքան յանդուգն եմ թէ` զոր ոչ ըստ ներման եւ կամյայլմէ առեալ զօրութիւն համարձակէի դնել: Եւ թէ ոքհամարեսցի յանդուգն - համարեսցի'. զօգտակարնընտրելով դատեսցի, եւ ես իսկ գամ զհետ ոչպարսաւելով, այլ շնորհ ունելով եւ գովելովե: