Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԳ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԸՆՉԻՑ:

53. Վասն ընչից որ անուանեալիցէ եկեղեցւոյ զինչ եւ իցէ` եթէ' գեղ եթէ այլ ինչ, մինչչեւ եպիսկոպոս լեալ ի տեղւոջն եւ երիցունքնվաճ առիցին, իշխան լիցի անդրէն ի նոյն պահանջել. բայց եպիսկոպոսն կշռեսցէ զիրաւնն եւ զարժանն` եթէմարթ է առնուլ զգինն կամ դարձուցանել:

«Կանոնականս հրաման անվաճառելի լինել զեկեղեցւոյսն կամի եւ իշխանզեպիսկոպոսն եւ ոչ զքահանայսն: Եթէ առնուլ կամդարձուցանել եպիսկոպոսն տեսցէ: Այսպիսի է. զի որգնեաց ամօք գնոյն չափ կերեալ իցէ` զգինն ոչդարձուցանել. ապա եթէ չիցէ ինչ շահեալ`դարձուցանել: Ըստ այդմ օրինակի զկշռելն ասէ: Ի դէպ էեւ զայս գիտել զի յայլազգ ոչ վաճ առին եկեղեցւոյքն, բայց եթէ վաճ առեսցէ զանպատշաճ սն եւ այլ եւսանկաւոր գնեսցէ նովին գնովն. եւ այդ ընդունելիդատաստան է յեկեղեցի: