Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԳ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԸՆՉԻՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻՆ:

23. «Եղիցին յայտնի եւեպիսկոպոսին իրք եթէ առանձինն ինչ ունի, եւեկեղեցւոյն յայտնի լիցի, զի իշխանութիւն կալցիիւրոցն վախճ անեալ եպիսկոպոսն` որոց կամի թողուլ, եւ մի' պատճ առանօք եկեղեցական իրաց անկեալ յիւրէնեպիսկոպոսին, թերեւս կին եւ մանկունս ստացեալունիցի, կամ ազգականս կամ ծառայս: Զի իրաւացի էԱստուծոյ եւ մարդկան` զի մի' եկեղեցւոյն վնաս ինչկրել անգիտութեամբ եպիսկոպոսին իրաց, եւ մի'զեպիսկոպոսն եւ զազգականսն իւր պատճ առանօքեկեղեցւոյն յամենայնէ զերծանել, եւ կամ յիրս ինչանկանել նորա ազգականացն եւ մահու նորա լինել պատճառք հայհոյութեան:

«Ահաւանիկ յանդիմանինբամբասողքն զեկեղեցի` եթէ դատաստան ոչ ունի, զի այսիրաւունք դատաստանաց նոցուց իսկ է առաքելոցն. զի եւզդատաւորս հրամայեն դատել զանիրաւս, եւզեպիսկոպոսաց եւ զեկեղեցւոյ զընչից ցուցինզիրաւունս: Յորոց յայտ է զի ո'չ միայն աւանդութեամբվարէին դատաստանաւ, այլ եւ չափաւոր գրեցելովքն` իբրպատկերաւ զբաւանդակն ուսեալքն վարէին: Ըստ այնմ եւմեզ յոյժ ի դէպ է վարիլ եւ մի' այլ ազգ ինչե: