Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԷ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՆԱՑ:

107. Ոմանք տանուտեարք եւազատք ի վանաց վերայ իշխանութիւն առնեն եւ վանականզոր կամին հանեն եւ զոր կամին նստուցանեն վասնժլատութեան: Այլ եւ ոմանք իսկ ի վանս նստին եւ ըստգրեցելումն, որպէս թէ չունիցին արդեօք տուն հացուտելոյ, որ զեկեղեցեաւն Աստուծոյ արհամարհենանպատկառելի անամօթութեամբ: Այնպիսիքն եթէյուղղութիւն գան եւ յեպիսկոպոսն թողուն, որտեսչութիւն առնէ սրբոցն լուսոյ եւ պաշտաման եւդպրոցս կարգաւորելոյ, այնպիսեացն անցելոյ մեղացնթողութիւն շնորհեալ եղիցի եւ ի ժողովոյս օրհնեալեղիցին: Եւ ժողովրդեամբ եւ պտղաբերութեամբ եւուխտադրութեամբ երթիցեն եւ աղօթիցեն ի վանօրայսնորպէս պարտ է յիւրեանց հարանցն վաստակս եւյաղօթանոցս. բայց ժլատանալ եւ հանել ինչ մի'իշխեսցեն: Ապա թէ հակառակ ինչ կայցեն հրամանիհարանցն եւ մեր պատուիրանիդ, այնպիսիքն ի մերօրհնութենէ հեռի եղիցին եւ զհատուցումն ի սրբոցվկայիցն ընկալցին:

«Որպէս եւ գրեալ է թէ`արասցեն վրէժխնդրութիւն յազգս եւ յանդիմանութիւնի ժողովուրդսե: