Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԴ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿՆՈՋ ԱՄԼՈՅ:

94. Եթէ ոք կին արար եւ ամուլպատահեաց եւ այրն հանցէ վասն ամլութեան, որ ինչկնոջն կարասի բերեալ է ի տունն` թէ' աղախին, թէ'անասուն, եթէ' հանդերձ, եթէ' արծաթ, առնուլ իշխեսցէեւ գնալ: Եւ թէ քան զամլութիւնն այլ ինչ արատ չգուցէի կինն, տուգան եւս տացէ կնոջն վասն անարգանացն - թէազատ է` հազար երկու հարիւր դրամ, եւ թէ շինական` վեցհարիւր դրամ: Ապա եթէ մինչդեռ ի դատաստանին եւ իտուգանին իցեն եւ ամ մի ի վերայ ոչ իցէ անցեալ, եւ ոքի կանանց յանդգնեսցի եւ առնն կին լիցի, կալցենզկինն եւ յուրկանոց տացեն, քանզի յայտ եղեւ եթէհանելոյ կնոջն պատճ առ նա եղեւ: Եւ տարի մի աղասցէգոդեացն եւ յաղախնութեան կացցէ, եւ յեկեղեցիհարիւր դրամ տուգանս կալցեն փոխանակ զի բունամուսնութիւնն վասն նորա խոտեցւու, ապա թէ ազատ էեւ ի գոդենոց չերթայ, հարիւր դրամ տացէ գոդեացն: Ապաթէ առնն յառաջագոյն խորհուրդ եդեալ է թէ` զիմնթողում եւ զքեզ առնում, եւ կամ պոռնկութեամբխանձական լեալ իցէ, հարիւր դրամ տուգան տացէյեկեղեցին. եւ ապշխարութիւն առնն - երեք ամ ընդունկնդիրսն կացցէ եւ մի ամ ընդ ձեռամբ եւ մտցէյեկեղեցի: Եւ որ զորդւոց մայր թողցէ առանցպոռնկութեան կամ այլ արատոյ, առն եւ կնոջն պատուհաստուգան եւ ապաշխարութիւն կանոնացդ կացցէ:

«Եւ որքան կար էր եւ ի դէպզդատաստան այսմ եդաք եւ մեք. եւ զորս ի կանոնսն -զայն եւս դրոշմեցաք, զի յիւրաքանչիւրոցն զարժաննդիւրին լիցի դատաւորաց տալ զվճ իռն ուղղապէս: Եւ զիմեք չափաւորապէս զդատաստանն եդաք յիւրաքանչիւրսնեւ զապաշխարութիւնն ի կանոնսն թողաք. եւ զայս այժմզեկուցաք, զի գիտասցես թէ յամենայն դատաստանս, ուրապաշխարութեան պետք են` ի կանոնս ապաստան թողաքե: