Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՅԱՆՑԱՒՈՐ ԻՇԽԱՆԱՑ ԱՌ ԹԱԳԱՒՈՐՍ ԵՒ ԱՅԼՈՑ ԱՌ ՆՈՍԱ:

2. «Եթէ իշխանք եւ այլք իթագաւորական տանէ յանցաւորք թագաւորի լիցին, եւկամ այլ նուաստք իշխանի, ըստ դատաստանի է զկնիյանցաւորացն մահու զորդիս եւ զեղբարս իժառանգութիւն նոցա կացուցանել, եւ մի' պատճ առաւհարց որդիք զրկիցին եթէ համաբարոյք նոցա չիցեն, զիիւրաքանչիւր ի մեղս իւր մեռցի ըստ տէրունականհրամանիե: