Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԻ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՒԽՏԻՑ:

120. «Տեղիք ուխտից` եթէ'վկայարանք իցեն եւ եթէ' այլ ինչ տեղի շնորհացաստուածայնոց. եւ կամ նրան խաչի հաստատեալ, յորոյվիճ ակի իցէ եպիսկոպոսի գեղջ երիցուն` որոյ իսահմանսն կացցէ այնմ տացէ, զի զգուշութեամբսպասաւորեսցէ, թէ պատահի ի հեռիս լինել: Ապա թէ իմէջ սահմանաց իցէ. զոյգ սպասաւորեսցեն քահանայք եւզհողս շնորհին ի գործ սպասու եւ կազմածի ածիցեն. սակայն եւ ինքեանք վայելեսցեն առանց ամենայնհակառակութեան: Այլ մի' յաղագս ընծայիցն, զոր վասնբժշկութեան մատուցանեն, պատերազմիցեն, այլյեպիսկոպոսէ ժառանգութիւն այնմ լիցի որ բարւոքնսպասաւորէ: Ապա թէ ագահեալք զսուրբ տեղիսն ի հարկարկանիցեն եւ խրատու եպիսկոպոսին ոչ անսան, ունայնանայ աստուածային շնորհն եւ պարտական այնմլիցին պակասութեան, որում համար տալոց են իբրհակառակք մարդասիրութեանն Աստուծոյ եւ բարի կամացսրբոց, զի ձրի բարեխօսք լինին միշտ աշխարհի: Այսպիսեացս քարոզ կարդալ արժան է եպիսկոպոսին, զիմի' ինչ ընծայ տարցին. այլ զընծայսն ի տունս իւրեանցաղքատաց տացեն եւ ինքեանք երթալ աղօթեսցեն, զի մի'շնորհ եկեղեցւոյն յայլազգիս անցցէ: Քանզիխորհրդականք են ամենայն ընծայք, զի դահեկան յաղագսանախտ բնութեան ոսկւոյն խորհուրդ էաստուածութեանն Քրիստոսի, իսկ պատկեր փրկչական`մերն պատկեր, զոր էառ զառաջագոյն շնորհեալն զիւրնպատկերն, ըստ այնմ` տուք զկայսերն կայսեր եւզԱստուծոյն` Աստուծոյ: Իսկ վեց դանկ - խորհուրդժամանակացն գալստեանն. իսկ զորս թասուն օրինակչորից տարերց եւ խորհուրդ չորիցն աւետարանացն. իսկերկոտասան գարին ի դանկ - երկոտասան առաքելոցն. իսկեօթանասուն եւ երկու գարին ի դահեկան եօթանասունեւ երկու առաքելոցն. իսկ դրամն օրինակ բնութեանսմեր, զի մարդ տառիւքն է անդրադարձութեամբ: Իսկ այլնիւթքն որպէս ի խորանն նուէրք եւ ի տաճ արնընծայեալքն, անխորհուրդ: Արդ` ի խորհուրդ եկեալքնմի լիցին ընդ անխորհուրդսն յայլազգիս. ապա թէյանդգնին, լուծցէ եպիսկոպոսն եւ ի կարգէն: Այլզխաբեբայսն բնաւին հալածել, որք գան ձեռօքկրօնաւորաց եւ բնակին ի տեղիս ուխտից եւ բազումգայթակղութիւնս տան լինի պարզամտաց մղեալքորովայն եւ յայլ ախտս, ստութեամբ պատմիչք լինիներազոյ եւ զբազումս մոլորեցուցանենե: