Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԵ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԶՅՂԻ ԿԱՆԱՅՍ ՄԿՐՏԵԼ:

55. Վասն յղի կանանց` զի արժանէ մկրտել յորժամ եւ կամին. զի ոչ յայսպիսի իրսհաւասարեալ է ծնողն ընդ ծննդեանն, այլ արժան էամենայնիւ իւրովք կամօք զյոժարութիւնն ցուցանելառ ի խոստովանութիւն ընդունելութեան մկրտութեան:

«Եւ զայս յաղագս երկիւղիմահու որ յերկունս է թողացուցանէ, եւ յաղագսայնորիկ անխեղճ են մկրտեալն եւ մկրտողն: Եւ զի մի'կարծիցի մանուկն ընդ նմին մկրտեալ, յաւելու զպատճառն: Հաւանելի է այս իրաւունք յեկեղեցիե: