Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԾԱՌԱՅԻՑ ԱՌՆԵԼՈՎ ԸՍՏ ՕՐԻՆԱՑ:

20. «Եթէ պատահի քրիստոնէիգնել ծառայ քրիստոնեայ, ըստ օրինացն վեց ամ ծառայելեւ ելանել յեօթներորդ ամին. եղիցի մեզ - յորժամ ըստգնոյ իւր ծառայեսցէ` ելցէ ազատս: Եթէ ինքն միայնմտեալ իցէ` միայն ելցէ, եւ եթէ կնաւ հանդերձ մտեալիցէ - ելցէ եւ կինն ընդ նմա: Ապա թէ տէր իւր տացէ նմակին եւ ծնանիցի նմա որդիս եւ դստերս, կինն եւ որդիքնտեառնն նորա եղիցին, եւ նա միայն ելցէ. փրկանօքելցեն եւ նոքա: Ապա թէ պատասխանի տուեալ ասիցէծառայն - սիրեցի զտէր իմ եւ զկին իմ եւ զորդիս իմ եւոչ գնասցէ յազատութիւն, տարցի զնա տէր իւր յեկեղեցիԱստուծոյ եւ քահանայիւք եւ հաւատարիմ վկայիւք եւգրով առցէ զնա ծառայ յաւիտեան: Եւ մի' յաղագսայնորիկ փոյթ կալցի թէ եւ կարիցէ ազատ լինել, զի ըստառաքելոյ ի Տէր կոչեցեալ ծառայն ազատ տեառն էե: