Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԶ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՍԱՀՄԱՆԱՑ ԱՄԵՆԱՅՆԻ:

66. Մի' փոխեսցես զսահմանընկերի քո, զոր հաստատեսցին հարքն քո իժառանգութեան քում զոր ժառանգիցես յերկրին, զորՏէր Աստուած տացէ քեզ ի ժառանգութիւն:

«Զանդաստանաց եւ զայլոց ասէճ առդ. առ եղբարս եւ ազգականս եւ առ օտարս հրամայէիրաւամբք վարիլ: Զոր ի հօրէ ունի զսահմանժառանգութեան ոչ պարտի փոխել զընկերինյափշտակելով. բայց եթէ կանխաւ զրկեալ իցէ դատվարիլ: Այլ ճ շմարտութեամբ ի հօրէ առեալժառանգութիւն, ոչ է իրաւացի զկնի մահու հօրնզղջմամբ փոխել ընդ ժառանգակցացնե: